Tal com figura en els seus Estatuts, el Patronat de la Fundació Teatre del Mar està format per dos grups diferents de patrons: patrons vitalicis, encarregats d'assegurar la continuïtat de la Fundació, i patrons temporals. L'any 1994 es va crear la figura de patrons honorífics i honorífics a títol pòstum.

Patronat actual

Vitalici


Temporal

 • Gabriel González del Valle
 • Josep Maria Ibáñez Lledós
 • Nofre Moyà Sureda
 • Rafel Lladó Vidal
 • Gabriel Mesquida Amengual
 • Antoni Picó Aguiló
 • Associació d'Espectadors del Teatre del Mar
 • Joan Casasayas Bestard
 • Gabriel Jordà i Ramis
 • Pep Coll Socias
 • Joan Sánchez Espigares
 • Pedro Llinas Garcia
 • Luis Manuel Ortas Pau
 • Alejandro Segura
 • Sagrari Moranta
 • Juan Beltran

Honorífic

 • Govern de les Illes Balears
 • Consell de Mallorca
 • Ajuntament de Palma
 • Maruja Alfaro Brenchat
 • Gabriel Mesquida Amengual
 • Horacio Sapere Grima

 • Josep Maria Llompart (1925-1993)
 • Miquel Àngel Riera (1930-1996)
 • Günter Hefft (1927-1997)
 • Blai Bonet (1926-1997)
 • Nadal Batle (1945-1997)
 • Gabriel Galmés (1962-2001)
 • Joan Maria Melis (1926-2018)
 • Josep Muntanyès i Moliner (1937-2002)
 • Jaume Damians (1960-2018)
 • Rafel Lladó Brusotto ()
 • Josepa Gorrias (1954-2018)
Altres órgans de la fundació


El Patronat és l'òrgan màxim de la Fundació, que delega en la Junta de Govern, a la qual correspon el govern, l'administració i la representació de la Fundació, i que és assistida pel Consell de Direcció i l'equip humà. Al Consell de Direcció li correspon la proposició i l'execució de les línies d'actuació de la Fundació en tot allò que fa referència a la coordinació i a la supervisió de les activitats acordades pel Patronat. Aquesta és la composició de la Junta de Govern, del Consell de Direcció i de l'equip humà l'any 2004.


Junta de govern

 • President, Joan Mas i Vives
 • Vicepresident, Jaume Marcé i Recasens
 • Director, Carles Molinet Picó
 • Secretari, Alberto de Juan Carrasco
 • Tresorer, David Roig Merino
 • Vocal, Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá Mayol
 • Vocal, Consell de Mallorca, Antònia Roca Bellinfante
 • Vocal, Ajuntament de Palma, José Javier Bonet Díaz
 • Gerent, Aina Salom Ripoll

Consell de direcció

 • Direcció, Carles Molinet Picó
 • Gerencia, Aina Salom Ripoll