“El abrazo del tiempo”
Con motivo de su 40 aniversario, esta película-documental no solo recoge su historia y trayectoria, sino que también muestra a través de su trabajo la vida y la fuerza de este singular grupo de creadoras y creadores sevillanos.

  • 30 de noviembre, 17 h
  • Precio entrada: 0€
  • Imprescindible recibir confirmación de la solicitud

Las entradas estan numeradas, se adjudicarán los asiento a medida que recibamos las solicitudes hasta  completar el aforo.
Avis legal i Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals en virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Teatre del Mar, NIF: G 07329998 i Produccions del Mar management SL NIF B57388472. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

En qualsevol moment l’espectador podrà donar-se de baixa del servei d’enviament d’informació, notificant-ho per escrit a Teatre del Mar C/de Llucmajor, 90ª, 07006 Palma, o bé per correu electrònica comunicacio@teatredelmar.com. Des del moment en que es rebi la petició, l’espectador deixarà de rebre qualsevol tipus de comunicació, eliminant-se immediatament les seves dades dels fitxers automatitzats del Teatre del