Avis legal i Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals en virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Teatre del Mar, NIF: G07329998, Produccions del Mar management SL NIF B57388472  i Iguana Teatre SL NIF B07270127. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.